[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: اعضا - صدیقه پاک سرشت ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر صدیقه پاک سرشت | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
عضويت‌هاي حرفه‌اي
# عناوین عضویت‌هاى حرفه‌اى توضیحات
1 سخنران كارگاه ترويج تغذيه با شير مادر - معاونت بهداشت شهر رشت 14/8/79-16/8/79
2 سخنران كارگاه آموزشي ترويج تغذيه با شير مادر - معاونت بهداشت شهر رشت 23/8/79-25/8/79
3 سخنران كارگاه آموزشي ترويج تغذيه با شير مادر - معاونت بهداشت شهر رشت 29/6/76-31/6/76
4 سخنران كارگاه آموزشي ترويج تغذيه با شير مادر - معاونت بهداشت شهر رشت 11/12/77-13/12/77
5 سخنران كارگاه آموزشي ترويج تغذيه با شير مادر - معاونت بهداشت شهر رشت 28/4/76-30/4/76
6 سخنران كارگاه آموزشي ترويج تغذيه با شير مادر - معاونت بهداشت شهر رشت 6/5/77-8/5/77
7 سخنران كارگاه آموزشي ترويج تغذيه با شير مادر - معاونت بهداشت شهر رشت 1/4/78-3/4/78
8 سخنران كارگاه آموزشي ترويج تغذيه با شير مادر - معاونت بهداشت شهر رشت 8/8/78-10/8/78
9 سخنران كارگاه آموزشي ترويج تغذيه با شير مادر - معاونت بهداشت شهر رشت 1/12/78-3/12/78
10 سخنران كارگاه آموزشي ترويج تغذيه با شير مادر - معاونت بهداشت شهر رشت 25/5/78-27/5/78
11 سخنران كارگاه آموزشي روش تحقيق - دانشكده پرستاري و مامايي رشت 1/11/82-2/11/82
:: ::
Health and Biomedical Information System
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان