[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: اعضا - صدیقه پاک سرشت ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر صدیقه پاک سرشت | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجويان تحت مشاوره
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان
1 بررسي ارتباط فشار شغلي با روش هاي مقابله با تنش در كاركنان پرستاري مركز آموزشي درماني --- دانشگاه علوم پزشكي گيلان در شهر رشت 80
2 بررسي آگاهي و نگرش و عملكرد پرستاران پيرامون موازين كنترل عفونت در بخش هاي جراحي بيمارستانهاي آموزشي --- شهر رشت 74
3 بررسي مقايسه اي نظرات دانشجويان پزشكي و پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گيلان در مورد مفهوم آموزشي به بيماران --- رشت 74
4 بررسي مقايسه اي ميزان آگاهي ، نگرش مادران باردار در معرض سيگار و همسرشان درباره مضرات شيگار در مراجعين به مراكز بهداشتي --- اردبيل 75
5 بررسي عوامل تسهيل كننده به كلينيك هاي تنظيم خانواده در مورد بستن لوله هاي رحمي ---- رشت 74
6 بررسي ارتباط بين درك از خود و پيروي از برنامه هاي درماني در بيماران مبتلا به پرفشاري خون مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني --- رشت 79
7 مطالعه مقايسه اي باور و رفتار بهداشتي در مورد خود آزمايي بيضه در كاركنان امور درماني و اداري مراكز آموزشي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي ---- رشت 77
8 بررسي حساسيت و ويژگي پاپ اسمير در تشخيص ديس پلازيهاي سرويكس در زنان مراجعه كننده به بيمارستان الزهرا (س) ---- رشت 81
9 مطالعه آگاهي و نگرش پرستاران بيمارستانهاي آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي گيلان در مورد پژوهش و اهميت آن در پرستاري ---- رشت 78
10 بررسي نيازهاي آموزشي والدين كودكان مبتلا به آسم مراجعه كننده به يكي از مراكز آموزشي درماني شهر رشت در مورد ماهيت بيماري و چگونگي مراقبت از كودك --- رشت 79
11 بررسي آواي قران بر كاهش اضطراب بيماران قبل از آنژيوگرافي ــــ رشت 80
:: ::
Health and Biomedical Information System
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان