[Home ]   [ فارسی ]  
Slow scroll speed------------Medium scroll speed------------Fast scroll speed
:: Members of Academic Board - Ezat Paryad ::
:: Sections List ::
:: ::
:: Mrs Ezat Paryad | Back to CV page | [Print version] ::
Theses supervised
# Title Executer(Student) Place of Execution Completion Date (Year)
1 بررسی کیفیت مراقبت های ارائه شده بر پیشگیری از زخم فشاری در بیماران بستری بخش های ارتوپدی یکی از مراکز آموزشی درمانی شهر رشت در سال 81 مهری جهانشاهی
2 بررسی تأثیر آوای قرآن بر میزان اضطراب قبل از آنژیوگرافی بیماران مراجعه به مرکز آموزشی درمانی دکتر حشمت رشت سال 83 سید علی مجیدی
3 مقایسه اثر انجام یک بار و متناوب تن شویه همراه با استافینوفن بر تغییرات درجه حرارت کودکان تب دار بستری در مرکز آموزشی درمانی هفده شهریور رشت سال 85-84 سبحانه کوچک زاده
4 بررسی ارتباط تفکر انتقادی و تصمیم گیری بالینی دانشجویان سال آخر پرستاری دانشکده های پرستاری و مامایی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1386 نازیلا جوادی
5 بررسی وضعیت خودکارآمدی و عوامل پیش بینی کننده آن در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر مراجعه کننده به درمانگاه قلب مرکز آموزشی درمانی دکتر حشمت رشت در سال طوبی حسین زاده
6 بررسی میزان مشارکت پرستاران در تصمیم گیری بالینی و عوامل مرتبط با آن از دیدگاه آنان در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت سال 89 لیلی رستم نیا
7 بررسی ارتباط شدت نشانه های افسردگی و رفتارهای مراقبت از خود در طی 30 روز اول بعد از سکته قلبی در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی دکتر حشمت رشت در سال91-90 مریم نیاکان 1391
8 بررسی میزان بروز خشونت نسبت به پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت و عوامل مرتبط از دیدگاه آنان در سال 91 مرضیه جهانی 1392
9 بررسی وضعیت پیروی از دستورات مراقبتی و عوامل مرتبط با آن در بیماران جراحی پیوند عروق کرونر مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی دکتر حشمت رشت در سال 92 لیلا روحی 1392
10 بررسی دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان در مورد برنامه‌ی درسی پنهان مؤثر بر یادگیری سال ۹۳ فرشته برزگر دانشکده های پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان
11 بررسی تأثیر رایحه‌درمانی با اسانس لبندولا بر درد، اضطراب و شاخص‌های همودینامیک بیماران پس از جراحی پیوند عروق کرونر بستری در مرکز آموزشی درمانی دکتر حشمت رشت سمانه ابراهیمی بخش های جر احی قلب مرکز اموزشی در مانی حشمت
:: ::
Health and Biomedical Information System
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان