[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: اعضا - عزت پاریاد ::
کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
خانم عزت پاریاد
مربي گروه پرستاری داخلی جراحی
کارشناسی ارشد
e_paryadgums.ac.ir

Health and Biomedical Information System
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان