[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: اعضا - سیده نوشاز میرحق جو ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم سیده نوشاز میرحق جو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان -دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی رشت 1381 -
2 عضو شورای تالیف و ترجمه دانشگاه علوم پزشکی گیلان دانشگاه علوم پزشکی گیلان -دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی رشت 1377 1389
3 مدیر مسئول فصلنامه دانشکده های پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی گیلان دانشگاه علوم پزشکی گیلان -دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی رشت 1385 -
4 عضو شورای ارزشیابی اعضائ هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان -دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی رشت 1385 -
5 عضو کمیسیون تخصصی مامایی اداره کل پزشکی قانونی استان گیلان دانشگاه علوم پزشکی گیلان -دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی رشت 1388 1389
6 عضو شورا و هیئت موسس مرکز تحقیقات باروری دانشگاه علوم پزشکی گیلان دانشگاه علوم پزشکی گیلان -دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی رشت 1389 -
7 عضو شورا و هیئت موسس مرکز مراقبت و سلامت دانشگاه علوم پزشکی گیلان دانشگاه علوم پزشکی گیلان -دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی رشت 1389 -
8 عضو شورای آموزشی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی گیلان -دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی رشت 1378 -
9 عضو شورای آموزشی دانشکده دانشگاه علوم پزشکی گیلان -دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی رشت 1378 -
10 عضو شورای پژوهشی دانشکده دانشگاه علوم پزشکی گیلان -دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی رشت 1378 -
11 عضو کمیته میهمانی و نقل وانتقال دانشجویان دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی گیلان -دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی رشت 1378 -
:: ::
Health and Biomedical Information System
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان