[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: اعضا - سیده نوشاز میرحق جو ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم سیده نوشاز میرحق جو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 ارﺗﺒﺎط ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي ﺑﺎ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع ﯾﮏ آذررﺿﺎﺻﻔﺖ ﺑﻠﺴﺒﻨﻪ - سیده نوشز ﻣﯿﺮﺣﻖ ﺟﻮ-- 3ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺟﻌﻔﺮي اﺻﻞ -ﺷﺎﻫﯿﻦ ﮐﻮه ﻣﻨﺎﯾﯽ -اﺣﺴﺎن ﮐﺎﻇﻢ ﻧﮋاد ﻟﯿﻠﯽ - آرزو ﻣﻨﻔﺮد مجله علمی پژوهش پرستاری و مامایی جامع نگر 93 چکیده مقاله
2 ﻣﻴﺰان اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﭘﺲ از ﺣﻮادث ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ رﺷﺖ در ﻧﻌﻴﻤﺎ ﺧﺪادادي - ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻗﻨﺒﺮي - ﻛﺒﺮي ﺳﻼﻣﻲ ﻛﻬﻦ - ﻣﻴﻨﻮ ﻣﻴﺘﺮا ﭼﻬﺮزاد ، ﺳﻴﺪه ﻧﻮﺷﺎز ﺣﻖﺟﻮ - ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻘﺪم نیا مجله تخقیقات علوم پزشکی زاهدان 90 نامه به سردبیر
3 Participation of Mothers in the Care of Premature Infants and its Associated Factors Sharare Zabihi Afroozi, Seyede Noshaz Mirhaghjou, Sedighe h Pakseresht Ehsan KazemNejadLeili Zahiruddin Quazi Syed Journal of Holistic Nursing and Midwifery 2017 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
4 Quality of life and its determinants in postmenopausal women: a population-based study Seyedeh Nooshaz Mirhaghjou, Maryam Niknami⁎, Maryam Moridi, Sedigheh Pakseresht, Ehsan Kazemnejad Applied Nursing Research 2016 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
5 Survey of predictive value of 4-hour urine collection for diagnosis of proteinuria in preeclampsia Maryam Asgharnia1 M.D., Roya Faraji1 M.D., Nooshaz Mirhaghjoo2 M.Sc., Zahra Atrkar Roshan3 Iran J Reprod Med Vol. 11. No. 8. pp: 647-652, August 2013 2013 مقاله کامل پژوهشي اصيل
6 تأثیر کرم گل راعی بر کاهش درد پرینه بعد از اپی زیاتومی در زنان نخست زا سمیه یحیی - گیتی ازگلی - فراز مجاب- حمید علوی مجد -علیرضا شجاعی - نوشاز میر حق جو زنان مامایی ونازایی ایران 1394 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
7 ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎر و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري سیده نوشاز میر حق جو- ﻧﺪا ﻧﺎﯾﺒﯽ - راﻣﺶ ﻣﺠﺪﺗﯿﻤﻮري- اﺣﺴﺎن ﮐﺎﻇﻢ ﻧﮋاد مجله علمی پژوهش پرستاری و مامایی جامع نگر 1394 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
8 بررسی فراوانی فیبروم رحمی و عوامل مرتبط با ان در زنان تحت هیسترکتومی سیده نوشاز میر حق جو مجله علمی پژوهش پرستاری و مامایی جامع نگر 1392 مقاله کامل پژوهشي اصيل
9 برسی تاثیر مراقبت خانواده محور بر میزان بر آورده شدن نیاز به کسب اطلاعات در مادران کودکان 3-1 ساله مبتلا به گاسترو انتریت سیده نوشاز میر حق جو مجله علمی پژوهش پرستاری و مامایی جامع نگر 1391 مقاله کامل پژوهشي اصيل
10 بررسی مهارتهای زندگی کودکان 19- 11 ساله مبتلا به تالاسمی ماژور سمیرا شصتی-سیده نوشاز میر حق جو-مهشید میرزایی-زهرا عطر کار روشن عبدالحسی امامی سیگارودی فصل نامه دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی رشت 1389 مقاله کامل پژوهشي اصيل
11 ارتباط افسردگی پس از زایمان با عوارض روانی اجتماعی مادران نعیما خدادادی-هایده محمودی-سیده نوشاز میر حق جو مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 1387 مقاله کامل پژوهشي اصيل
12 بررسی نحوه مراقبتهای ارائه شده به کودکان زیر یکسال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر رشت زهرا مختاری-سیده نوشاز میر حق جو -شادمان رضا ماسوله-انوشیروان کاظم نژاد فصل نامه دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی رشت 1387 مقاله کامل پژوهشي اصيل
13 نیازهای آموزشی زنان باردار در باره روش های پیشگیری از یارداری صدیقه پاک سرشت-سیده نوشاز میر حق جو-احسان کاظم نژاد-آذر وظیفه شناس مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان 1384 مقاله کامل پژوهشي اصيل
14 بررسی ارتباط افسردگی پس از زایمان با برخی از عوامل فردی و روانی اجتماعی مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر رشت نعیما خدادادی-هایده محمودی-سیده نوشاز میر حق جو-ایمان تقدسی فصل نامه دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی رشت 1384 مقاله کامل پژوهشي اصيل
15 بررسی شاخص های تدریس اثر بخش از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان فریبا عسگری-شادمان رضا ماسوله-سیده نوشاز میر حق جو فصلنامه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان 1382 مقاله کامل پژوهشي اصيل
16 بررسی تاثیر آموزش بر میزان آگاهی مادران باردار در مورد کم خونی فقر آهن سیده نوشاز میر حق جو-شادمان رضا ماسوله فصل نامه دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی رشت 1382 مقاله کامل پژوهشي اصيل
17 بررسی تاثیر طب فشاری بر تهوع و استفراغ حین و پس از عمل بیماران سزارینی تحت بی حسی نخاعی میترا صیامی-حلیمه امینی-سیده نوشاز میر حق جو-احسان کاظم نژاد فصل نامه دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی رشت 1381 مقاله کامل پژوهشي اصيل
18 مقایسه تاثیر دو روش انسولین درمانی بر عارضه ماکروزومی جنین در زنان دیابتیک باردار محبوبه فرامرزی-سیده نوشاز میر حق جو مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل 1378 مقاله کامل پژوهشي اصيل
19 عفونت مادرزادی سیتو مگالو ویروس سیده نوشاز میر حق جو فصل نامه دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی رشت 1377 مقاله کامل مقالات مروري
20 سازمان دهی مراقبتهای دوران بارداری و شناسایی عوامل خطر زا صدیقه پاک سرشت-سیده نوشاز میر حق جو فصل نامه دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی رشت 1376 مقاله کامل مقالات مروري
21 بررسی تاثیر استریپینگ بر شروع زایمان در حاملگی طولانی سیده نوشاز میر حق جو فصل نامه دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی رشت 1375 مقاله کامل پژوهشي اصيل
22 سل تناسلی سیده نوشاز میر حق جو فصل نامه دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی رشت 1374 مقاله کامل مقالات مروري
:: ::
Health and Biomedical Information System
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان