[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: اعضا - سیده نوشاز میرحق جو ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم سیده نوشاز میرحق جو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
عضویت در شورای نویسندگان
# عناوین مجلات تاریخ همکارى و توضیحات
1 فصل نامه دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت عضو هیات تحریریه از سال 1373
2 دو فصل نامه دانشکده های پرستاری و مامایی استان گیلان عضو هیات تحریریه و مدیر مسئول از سال 1386
3 مجله علمی پژوهشی پرستاری و مامایی جامع نگر عضو هیات تحریریه و مدیر مسئول از سال 1390
:: ::
Health and Biomedical Information System
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان