[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: اعضا - سیده نوشاز میرحق جو ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم سیده نوشاز میرحق جو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان -دانشکده پرستاری مامایی 1378 -
2 مربی رسمی قطعی هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان -دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی رشت 1379 -
3 مدیر گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی گیلان -دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی رشت 1377 1378
4 ماماطرحی دانشگاه علوم پزشکی گیلان-مرکز آموزشی درمانی لزهرا 1367 1367
5 مربی رسمی آزمایشی هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان -دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی رشت 1375 1379
6 مربی طرح هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان -دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی رشت 1373 1375
7 مربی طرح هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان -دانشکده پرستاری مامایی زینب لاهیجان 1370 1370
:: ::
Health and Biomedical Information System
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان