[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: اعضا - سیده نوشاز میرحق جو ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم سیده نوشاز میرحق جو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسی رفتارهای درمان طلبی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به سندرم حاد کرونری مراجعه کننده به بیمارستان آموزشی درمانی شهر رشت سیده نوشاز میرحق جو معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان مرکز آموزشی درمانی حشمت رشت تکمیل شده 1392
2 بررسی میزان ارتباط با بیمار در دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری رشت سیده نوشاز میرحق جو معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان دانشکده پرستاری شهید بهشتی رشت تکمیل شده 1391
3 بررسی تاپیر مداخله مبتنی بر خودکارآمدی بر میزان خود مراقبتی کودکان20-11 ساله مبتلا به دیابت نوع 1 سیده نوشاز میرحق جو معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان مرکز آموزشی درمانی هفده شهریور تکمیل شده 1390
4 بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن درزنان یائسه شهر رشت سیده نوشاز میرحق جو معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان شهر رشت تکمیل شده 1391
5 بررسی تاثیر مراقبت خانواده محور بر میزان رفع نیازهای والدین کودکان مبتلا به گاسترو آنتریت بستری در مرکز آموزشی درمانی هفده شهریور سیده نوشاز میرحق جو معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان مرکز آموزشی درمانی هفده شهریور تکمیل شده 1389
6 بررسی مهارتهای زندگی کودکان مبتلا به تالاسمی ماژور 19-11ساله مراجعه کننده به مراکز آموزشی و درمانی شهر رشت از دیدگاه مادران آنها سیده نوشاز میرحق جو معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان مرکز آموزشی درمانی هفده شهریور تکمیل شده 1387
7 بررسی تاثیر انسولین تراپی در پیشگیری از ماکروزومی جنین سیده نوشاز میرحق جو معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان مرکز آموزشی درمانی الزهرارشت تکمیل شده 1378
8 بررسی نحوه مراقبتهای ارائه شده به کودکان زیر 1 سال مراحعه کننده به مراکز بهداشتی شهر رشت سیده نوشاز میرحق جو معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان مراکز بهداشت شهر رشت تکمیل شده 1384
9 بررسی مهارتهای ارتباط با بیمار و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پرستاری سیده نوشاز میرحق جو معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان دانشکده پرستاری شهید بهشتی رشت تکمیل شده 3192
10 بررسی میزان مشارکت مادران در مراقبت از نوزاد نارس بستری در بخش نوزادان و عوامل مرتبط با آن سیده نوشاز میرحق جو معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان مرکز آمزشی درمانی 17 شهریور و الزهرا تکمیل شده 1393
:: ::
Health and Biomedical Information System
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان