[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: اعضا - صدیقه پاک سرشت ::
کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
دکتر صدیقه پاک سرشت
دانشيار گروه مامایی
دکترا
paksershtgums.ac.ir

Health and Biomedical Information System
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان