[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: اعضا - مینومیترا چهرزاد ::
کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
دکتر مینومیترا چهرزاد
استاديار گروه پرستاری اطفال
دکترا
chehrzadgums.ac.ir

Health and Biomedical Information System
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان