[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: اعضا - مریم نیکنامی ::
کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
خانم مریم نیکنامی
مربي گروه مامایی
کارشناسی ارشد midwifery از Tehran
niknamy-4982yahoo.com
Niknamy 4981@gums.ac.ir

Health and Biomedical Information System
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان