[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: اعضا - کتایون هریالچی ::
کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
دكتر کتایون هریالچی
استاديار گروه بیهوشی
دکترا
k_haryalchiyahoo.com

Health and Biomedical Information System
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان