[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: اعضا - کتایون هریالچی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دكتر کتایون هریالچی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دكتر کتایون هریالچی

استاديار گروه بیهوشی
k_haryalchiyahoo.com

برگشت به صفحه کارنامه علمی
[نسخه ویژه چاپ]

اسناد و فایل های مرتبط
:: ::
Health and Biomedical Information System
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان